Általános Szerződési Feltételek

1 Bevezető rendelkezések

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek a Ulica Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, Szlovénia székhelyű K&J GROUP storitve, d.o.o. (a továbbiakban: „szolgáltató”) cég által kínált minden szolgáltatásra illetve a szolgáltató és az ügyfél jogi és üzleti kapcsolatára vonatkoznak, kivéve, ha a szolgáltató és az ügyfél írásban ettől eltérő feltételekben állapodik meg. Az Általános Szerződési Feltételek minden, a szolgáltató és ügyfél között megkötött szerződés alapját képezik.

1.2 A szolgáltatás e-mailben vagy telefonon történő megrendelésével úgy tekintjük, hogy az ügyfél az általános szerződési feltételekben foglaltakat megismerte és azokat teljes mértékben elfogadja.

2 Szolgáltató, ügyfél és szolgáltatás

2.1 A szolgáltató a K&J GROUP, storitve, d.o.o. társaság, melynek székhelye: Ulica Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, Szlovénia.

2.2 Az ügyfél olyan jogi vagy természetes személy, aki a szolgáltatótól szolgáltatást vesz igénybe, és akinek a szolgáltató, tevékenységi körén belül szolgáltatásokat nyújt.

2.3 A szolgáltatás fordítási vagy lektorálási szolgáltatást, vagy grafikai szerkesztést foglal magában, melyeket a szolgáltató végez az ügyfél számára.

3 Ajánlat, megrendelés, megrendelés módosítása vagy törlése

3.1 Egy informatív ajánlat elkészítéséhez szükséges, hogy az ügyfél a lehető legtöbb információt közölje a szolgáltatóval, például a szolgáltatás típusát (fordítás, lektorálás, bírósági fordítás, korrektúra, DTP, grafikai szerkesztés), a szöveg vagy anyag terjedelmét, a forrás- és a célnyelveket, a projekt befejezésének kívánt határidejét, elérhetőségi adatokat, illetve egyéb kívánságokat és kéréseket.

3.2 Az ajánlatkérés, illetve a szolgáltató tájékoztató ajánlata nem kötelező érvényű, és nem jelenti a rendelés megerősítését, a megrendelés kizárólag az megrendelés írásbeli megerősítése esetén (az alábbiak minősülnek hivatalos megrendelésnek: e-mail formájában elküldött megrendelés, kinyomtatott megrendelőlap vagy az internetes portálunkon található elektronikusan kitöltött űrlap: https: / /kjtranslations.online/), illetve a szolgáltatás díjának határidőn belüli és a megrendelésben meghatározott feltételek szerint történő előzetes befizetése esetén érvényes.

3.3 A szolgáltató és az ügyfél között a szerződés akkor jön létre, amikor a szolgáltató e-mailen keresztül írásban megerősíti az ügyfél megrendelését.

3.4 A megrendelés bárminemű módosítása vagy törlése kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az ügyfél minden felmerülő költség rendezését vállalja. A költségeket a (részben vagy teljesen) elvégzett munkához képest arányosan számoljuk ki.

4 A szolgáltató és az ügyfél jogai és kötelezettségei

4.1 A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle megrendelt szolgáltatást minőségi módon, a lehető legjobb képessége, tudása és szakértelme szerint, az ügyfél utasításainak megfelelően és a megbeszélt határidőn belül teljesít.

4.2 A határidőt az anyag beérkezésétől számítjuk. A fordítói napi norma 6 szabványoldal. A lektorálás napi normája 15-20 szabványoldal. Az anyag beérkezésének és kézbesítésének napja, a hétvégék és az ünnepnapok nem számítanak bele a napi normába, kivéve abban az esetben, ha a szolgáltató és az ügyfél másként állapodnak meg.

4.3 A határidők elmulasztása esetén a szolgáltató erről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyfelet. Ilyen esetekben az ügyfélnek nem áll jogában elutasítani a fordítást vagy a szolgáltatást, sem felmondani a szerződést. Késés esetén a szolgáltató kedvezményt kínálhat fel az ügyfélnek.

4.4 A szolgáltató a fordítást egyetlen példányban, e-mailen keresztül vagy nyomtatott formában juttatja el az ügyfélhez. Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltató a lefordított anyagot e-mailben juttatja el az ügyfélnek, ez alól kivételt képeznek a bírósági fordítások, melyeket ajánlott levélben küldenek meg a Szlovén Postán keresztül.

4.5 Az ügyfél a forrásszöveget köteles elektronikus formában vagy valamilyen szerkeszthető formában benyújtani, ellenkező esetben a szolgáltató nem vállal felelősséget az eredeti verzióért, amennyiben az a fordítás után elveszik.

4.6 A szolgáltató garantálja az ügyfél személyes adatainak, hivatali és üzleti titkainak legszigorúbb védelmét, melyeket a szöveg tartalmaz, vagy melyek szóbeli magyarázatokban hangzanak el, és semmilyen körülmények között sem adhatja ki azokat harmadik fél vagy illetéktelen személy számára. A szolgáltató partnereinek (fordítók, lektorok) kizárólag a munkájukhoz szükséges információkat továbbíthatja.

4.7 Ha a szerződés tárgyát képező szöveg szokatlan kifejezéseket, ismeretlen mozaikszavakat vagy rövidítéseket, nehezen érthető szakkifejezéseket vagy olyan eleve meghatározott kifejezéseket tartalmaz, amelyeket a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, az ügyfél vállalja, hogy a szolgáltató kérésére kapcsolattartót jelöl ki, akihez utóbbi pontosítások, terminológiai szójegyzék vagy további szakirodalmi források megszerzése érdekében fordulhat, ellenkező esetben a szolgáltató a rendelkezésére álló referenciaanyagot felhasználva, saját tudása és szakértelme szerint fordítja le a szöveget. Amennyiben az ügyfél nem teljesíti ezen kötelezettségét, a nem megfelelő terminológia használata miatt felmerülő összes panasza elutasításra kerül.

4.8 Minden beérkező panaszt mérlegelünk, ha azt írásban, ajánlott levélben vagy e-mailen keresztül küldik be hozzánk legkésőbb a szolgáltatás teljesítését követő 8 napon belül. Nagyobb megrendelés (több mint 100 lefordított szabványoldal) esetén, az ügyfélnek hosszabb idő áll rendelkezésére a panasz megtételére, mely nem lehet több, mint a szolgáltatás teljesítésétől számított 30 nap. Ha az ügyfél elmulasztja a panasztétel előírt határidejét, a szolgáltató a panasz tartalmát figyelmen kívül hagyja. Megrendelésenként egy panaszt lehet figyelembe venni.

4.9 A panasz kérelemnek a megrendelésre vonatkozó információkat, konkrétan megfogalmazott észrevételeket és a fordítással kapcsolatos tisztázott javításokat is tartalmaznia kell. Abban az esetben, ha a kérelem nem tartalmazza az említett tartalmakat, a panasztételt a szolgáltató figyelmen kívül hagyja.

4.10 Ha a szolgáltató, valamint egy független fordító vagy lektor megítélése és véleménye szerint a panasz jogos, a javított és kiegészített terméket a megbeszélt határidőn belül kézbesítik az ügyfélnek. A szolgáltató jogos panasz esetén kedvezményt kínálhat az ügyfél számára.

4.11 A panasz nem jogos akkor, ha az ügyfél elutasítja a fordítás megrendelésekor javasolt lektorálást (általában publikációs célra szánt szövegek esetében), és az ügyfél kis stilisztikai- vagy helyesírási hibák miatt panaszkodik a fordításra, amely ez esetben elsősorban a lektorok szakterülete. Ha a lefordított szöveget bármilyen módon publikálják vagy terjesztik, és az ügyfél erről korábban a szolgáltatót nem értesítette, valamint a szöveg közzététele előtt nem igényelte a szöveg lektorálását és javítását, akkor az ügyfél az esetleges hibák kompenzációjához való jogát elveszíti. A szolgáltató nem garantálja az olyan fordítások minőségét, amelyet az ügyfél kifejezett kérésére, ésszerűtlenül rövid határidő alatt hajtanak végre.

4.12 Ha az ügyfél nem tiltotta kifejezetten, a szolgáltatónak joga van az ügyfél nevét vagy logóját referenciaként feltüntetni. A szolgáltató a fogyasztóvédelmi és a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel összhangban biztosítja az ügyfelekről szerzett összes adat védelmét.

5 Árak, kedvezmények és fizetési feltételek

5.1 A szolgáltatások díja a szerződés megkötésének napján aktuális árlista szerint kerül megállapításra, illetve kivételes esetekben az ügyféllel külön írásbeli megállapodásban rögzített árak alapján.

5.2 Az árak egy (1) szabványoldalra (250 szó) vonatkoznak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A legkisebb egység egy (1) szabványoldal. A minimális rendelési összeg 15 euró ÁFA nélkül.

5.3 A fordítás hosszát általában a forrásszöveg alapján számítjuk ki. Abban az esetben, ha az ár nem határozható meg a forrásszövegből, a fordítás hosszát a célnyelv szerint határozzuk meg.

5.4 Az árak tájékoztató jellegűek, és a szöveg áttekintése során megállapított nehézségi foktól függően változhatnak. A terminológiailag nagyobb ráfordítást igénylő szövegekért és a rövidebb időkereten belül vállalt sürgős fordításokért a szolgáltató az ügyféllel történő előzetes egyeztetés alapján nehézségi vagy sürgősségi felárat számol fel. Papíron vagy olyan elektronikus formában beküldött szövegek esetében, amelyek nem teszik lehetővé az optikai karakterfelismerő (OCR) beolvasást vagy a szöveg elektronikus másolását (rossz minőségű fénymásolatok, kéziratok, olvashatatlanul beszkennelt dokumentumok), az ár mellé 10% -os felárat számítunk fel.

5.5 Visszatérő ügyfeleknek hosszú távú együttműködésről kötött megállapodás vagy szerződés alapján kedvezmény is adható.

5.6 Nagy mennyiségű vagy ismétlődő szövegek esetén a szolgáltató mennyiségi kedvezményt, illetve ismétlések utáni kedvezményt is adhat, melyek nem érvényesek automatikusan a következő megrendelésekre. A kedvezmények az egyes fordításokra külön-külön vonatkoznak.

5.7 Jogi személyek a szolgáltatás teljesítését követően fizetnek a szolgáltatásért a kiállított számla alapján, vagy ezt előzetesen egy proforma számla alapján is megtehetik. A fizetési határidő a számlán fel van tüntetve.

5.8 A természetes személyek a szolgáltatás teljesítését megelőzően fizetnek a szolgáltatásért. A fordítás vagy a lektorálás azonnal megkezdődik, miután az összeg kifizetésre került, vagy miután a fizetési bizonylatot eljuttatta nekünk.

5.9 A fizetési határidő a számla kiállítását követően tíz (10) nap. Közszerződések vagy hosszú távú üzleti kapcsolatok esetében (amennyiben a felek erről írásban megállapodnak) a fizetési határidő a számla kiállítását követően harminc (30) nap. A kifizetés a szolgáltató bankszámlájára vagy PayPal számlájára történik.

5.10 Ha kétség merül fel az ügyfél fizetőképességével kapcsolatban, nagy megrendelések esetén, külföldi ügyfelek megrendeléseinél, egy adott vállalkozással történő első megállapodás esetén, vagy más esetekben, amikor a szolgáltató azt szükségesnek tartja, a szolgáltatónak joga van előleget kérni az ügyféltől, mielőtt megkezdi a megrendelés teljesítését. Késői fizetés esetén a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmi kamatot számítson fel. Ha az ügyfél a felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül sem teljesíti fizetési kötelezettségeit, a szolgáltató minden jogi intézkedést megtehet az adósság behajtása érdekében.

6 Szerzői jogok

6.1 A szolgáltatás teljes rendezéséig, a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, minden lefordított fájl a szolgáltató tulajdonát képezi. A számla kifizetése után minden szerzői jog az ügyfelet illeti. A szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél anyagi vagy erkölcsi szerzői jogainak megsértéséért. Kifizetetlen számla esetén a fordítás bárminemű felhasználása, bemutatása, részleges vagy teljes sokszorosítása jogellenesnek minősül.

7 Záró rendelkezések

7.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalma a szerződő felek számára kötelező érvényű.

7.2 A ljubljanai illetékes bíróság hatáskörébe tartoznak azon viták rendezése, melyeket közös megegyezéssel a felek nem tudnak megoldani.